Certifikata Bio

Certifikata Bio
Produktet Bio/organike në shitje janë të çertifikuar dhe garantuar nga Organet e Kontrollit të njohura nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Politikave Pyjore të BE. Bio Ju ka bërë cilësinë një gur themeli të biznesit, duke zbatuar një politikë të kujdesshme të përzgjedhjes, e cila përfshin kontrolle të mëtejshme për furnizuesit, proceset dhe produktet përgjatë gjithë zinxhirit të prodhimit.

Sigurimi i cilësisë nënkupton sigurimin e pajtueshmërisë me rregulloret aktuale mbi këtë temë, ruajtjen e sigurisë dhe transparencës ndaj konsumatorëve në të gjitha aspektet. Kjo është arsyeja pse, duke u nisur nga identifikimi i furnitorëve, zbatohet një metodë e kujdesshme dhe e saktë.

Para se të futet në pikat e shitjeve të Bio Ju, secili produkt i nënshtrohet një procedure vlerësimi që ekzaminon karakteristikat e ndryshme të produktit, përfshirë etiketimin.

Furnizuesi duhet të sigurojë certifikatat dhe analizat për të mbështetur cilësinë dhe sigurinë e deklaruar. Teknikët e kontrollit të cilësisë Bio Ju kujdesen të monitorojnë aspektet e ndryshme që lidhen me menaxhimin e pikave të shitjes; të monitorojë respektimin e masave shëndetësore dhe higjienës, të specifikuara në Planin e vetë-kontrollit, gjatë fazave më të rëndësishme operative, siç janë pranimi i mallrave, ruajtja dhe shitja; mbështesin rritjen profesionale të stafit të përfshirë në dyqan.

Qëllimi i përgjithshëm është verifikimi dhe garantimi i gjithë procesit të prodhimit. Një produkt që do të tregtohet si Bio/organik duhet të kontrollohet dhe çertifikohet gjatë gjithë ciklit
nga një prej organeve të autorizuara nga Ministria e Politikave Bujqësore dhe Pyjeve të BE dhe të akreditohet sipas standardit UNI EN 45011.

Certifikimi është një formë e mbrojtjes për prodhuesit dhe konsumatorët, të cilët kështu mund të gëzojnë avantazhet e ofruara nga siguria e origjinës dhe cilësia e produktit të garantuar si Bio.

Bujqësia organike drejtohet nga Rregullorja 834/07, me Rregulloren e Aplikimit 889/08 të cilat përcaktojnë rregullat e prodhimit, sistemin e kontrollit, karakteristikat e etiketimit dhe metodat e
importit nga vendet e BE-së.

Të gjithë operatorët në sektor përgjatë tërë zinxhirit të prodhimit (fermat, ndërmarrjet e përpunimit, paketimit dhe shpërndarjes) i nënshtrohen kontrollit nga një prej organeve të njohura nga BE.

      Secilit organ kontrolli i jepet një kod që duhet të tregohet në etiketë, së bashku me logon organike të BE-së

      Demeter International është organizata më e madhe e çertifikimit për bujqësinë biodinamike dhe është një nga tre çertifikuesit mbizotërues organikë.

× Chat!