Ruajtja e privatesise

Politika e privatësisë  

Me hyrjen tuaj në këtë faqje interneti, ju pranoni se i keni lexuar dhe pranuar kushtet e mëposhtme.

Mbrojtja e te dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale bëhet sipas Ligjit në fuqi Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar) dhe aktet nënligjore në plotësim ligjit. Kjo faqe në internet ku ju keni hyrë në www.bioju.al, është faqja zyrtare në internet e Supermarketit BioJu. Në këtë faqe përdoruesi mund të hasë në forma apo formularë të ndryshëm aplikimi apo llogaritës (për shembull: Aplikimet për punë, aplikim me kartë krediti, aplikime për blerje on-line, por jo vetëm). Në fusha të ndryshme të këtyre formave apo formularëve mund të lindë nevoja për të futur të dhëna personale. BioJu ju siguron çdo përdorues se të dhënat që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj BioJu i siguron me sistemin e sigurisë dhe njëkohësisht është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në zbatim. Gjithashtu përdoruesi pohon vërtetësine dhe saktësinë e të gjithë të dhënave të plotësuara prej tij në format apo formularët e ndryshëm. Me plotësimin e çdo forme apo formulari dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, përdoruesi pranon të drejtën e BioJu për përdorimin e brendshëm, vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi, të informacioneve të plotësuara si dhe procesimin e mëtejshëm të tyre nga ana e BioJu.

Bazuar në ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 përdoruesi, nëpërmjet një kërkese, ka të drejtë të kërkojë të shohë të dhënat e tij personale dhënë vullnerarisht, apo të kërkojë korrigjimin e tyre. BioJu në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për të Dhënat Personale” i ndryshuar dhe për të qenë sa më transparent me klientët e saj, njofton se nëpërmjet një strukturës së shërbimit të Call Center do të kontaktojë të gjithë klientët të cilët kanë raportuar një problem/çështje si dhe në përgjigje të ankesave/sugjerimeve. Kjo telefonatë e cila del nga struktura e shërbimit të Call Center do të regjistrohet. BioJu operon në http://www.bioju.al. Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e tyre Informacione personale që ne marrim nga përdoruesit e faqes. Ne i përdorim informacionet tuaja personale për përmirësimin e uebsitit, por jo vetëm. Duke përdorur Faqen tonë, ju pajtoheni me mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit 

Ndërsa përdorni Faqen tonë, ne mund t’ju kërkojmë që të na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht që mund të përdoret për të kontaktuar ose identifikuar ju. Informacioni i identifikueshëm personalisht mund të përfshijë, por nuk është i kufizuar në vetëm në emrin tuaj (“Informacione personale”).

Të dhënat log

Si shumë operatorë të faqes, ne mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Faqen tonë (“Të dhënat e log”). Këto të dhëna Log mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Internetit të kompjuterit tuaj (Adresa “IP”), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e sitit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe dhe statistika të tjera. Për më tepër, ne mund të përdorim shërbime të palëve të treta (psh Google Analytics) që mbledhin, monitorojnë dhe analizojnë këtë informacion.

Komunikimi

Ne mund të përdorim Informacionin tuaj Personal për t’ju kontaktuar me gazetat, marketing ose materiale promovuese dhe informacione të tjera në kontaktet që ju keni dhënë gjatë përdorimit të faqes ose formularëve të tjerë që kmund të keni plotësuar pranë BioJu.

Cookies  

Cookies janë skedarë me sasi të vogël të të dhënave, të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe në internet dhe ruhen në hard diskun e kompjuterit tuaj. Si shumë faqe, ne përdorim “cookie” për të mbledhur informacion. Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookie, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa pjesë të faqes sonë.

Siguria

Bio Ju do të ruajë të dhënat personale të Përdoruesve që vizitojnë dhe kryejnë transaksione në faqen e internetit për një periudhë dy vjecare nga data e vizitës së fundit të Përdoruesit në faqen e internetit të BioJu, përveç në rast mosmarrëveshjesh ndërmjet Përdoruesit dhe BioJu-së në lidhje me transaksionet e kryera, rast në të cilin kjo periudhë ruajtje mund të zgjatet automatikisht. Tё dhënat personale mbrohen nёpёrmjet fjalёkalimit qё Përdoruesit pёrdorin pёr kryerjen e blerjeve nё rrugё elektronike. Përdoruesi merr përsipër që këtë fjalёkalim ta mbajë gjithmonё konfidencial. Nëse Përdoruesi mendon ose dyshon se llogaria e tij ёshtё nё rrezik, BioJu duhet tё njoftohet menjёherё.Siguria e informacionit tuaj personal është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimi përmes internetit, ose metoda e ruajtjes elektronike, është 100% i sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme tregtare për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund ta garantojmë atë me siguri absolute. Në rastet ky informacion është piratuar përtej sistemeve të mbrojtjes, ose si pasojë e pakujdesisë së përdoruesit, BioJu përjashtohet nga përgjegjësia e dëmit të shkaktuar ndaj përdoruesve.

Përhapja e informacionit për palët e treta

Në rast të bashkimit të plotë ose të pjesshëm me, ose blerjen e të gjithë ose një pjese të BioJu, ne mund të transferojmë të dhënat tuaja personale te një Palë e Tretë. Në një rast të tillë, BioJu do ta imponojë këtë të Pala e Tretë për të përdorur çdo të dhënë personale në mënyrë rigoroze në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Për më tepër siç përcaktohet në këtë Politikë të Privatësisë, ne nuk do të shesim ose zbulojmë ndryshe të dhënat tuaja perosnale për Palët e Treta pa marrë pëlqimin tuaj të saktë paraprak, përveç nëse kjo është e nevojshme për të qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë ose nëse nuk na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj. Ne gjithashtu mund të ndajmë të dhënat personale me ofruesit e shërbimeve të Palës së Tretë që na ndihmojnë të sigurojmë, kuptojmë, tregtojmë dhe përmirësojmë Produktet tona. Ne nuk i autorizojmë këto palë të treta ose ofruesit e shërbimeve për të përdorur ose zbuluar të dhënat tuaja personale, përveçse kur është rreptësisht e nevojshme për t’i kryer çdo shërbim nën mbikëqyrjen tonë ose që të respektojë legjislacionin në fuqi. Ne i kërkojmë të sigurojë çdo ofruesi të tillë të shërbimit si Palë ë Tretë të përdorë vetëm të dhënat personale që u duhen për të kryer funksionin specifik. Në çdo rast, ofruesit e tillë të shërbimit të Palës së Tretë do të jenë të detyruar t’i trajtojnë të dhënat tuaja personale në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Sidoqoftë, BioJu nuk mund të mban përgjegjësi për dëmet, qoftë direkte apo indirekte, që mund të rezultojnë nga keqpërdorimi i të dhënave tuaja personale nga një i Tretë si ofrues i shërbimeve.

Të drejtat tuaja

E drejta e aksesit nëse jeni të shqetësuar ose keni ndonjë pyetje në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju keni e drejta për të kërkuar hyrje në të dhënat personale, të cilat ne i mbajmë ose i përpunojmë për ju. Atëherë ju do të siguroni informata në lidhje me të dhënat që janë duke u përpunuar dhe në burimin e të dhënave.  E drejta e ndreqjes dhe e drejta e fshirjes. Ju keni të drejtë të kërkoni nga ne falas të korrigjoni, fshini ose bllokoni çdo pasaktësi në të dhënat tuaja personale nëse do të ishin të dhëna personale jo të plota, të pasakta ose të përpunuara në mënyrë të paligjshme. E drejta për të mos iu nënshtruar vendimmarrjes individuale të automatizuar Ju keni të drejtë të na kërkoni të mos i nënshtrohemi një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte juridike në lidhje me ju ose në mënyrë të ngjashme ndikon ndjeshëm tek ju. E drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave pa cënuar dispozitat e përfundimit të kushteve të Përdorimit, ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga BioJu duke hequr përgjithmonë Aplikacionin dhe duke na njoftuar me shkrim përmes [email protected]. Pas marrjes së këtij njoftimi, BioJu do të ndalojë menjëherë nga çdo përpunim i të dhënave tuaja personale. Ju gjithashtu mund të na kërkoni të ndaloni përdorimin e të dhënave tuaja personale për qëllimet e marketingut të drejtpërdrejtë.  Për të ushtruar të drejtat tuaja të lartpërmendura ose ndonjë pyetje tjetër në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni me e-mail ose me shkrim në adresën më sipër. Në këtë Ju duhet të shtoni një kopje të letërnjoftimit tuaj ose një dëshmi tjetër e identitetit tuaj për kërkesën tuaj. BioJu do të ndërmarrë veprimet e nevojshme pa vonesë të panevojshme dhe siguroni informacion mbi veprimet e ndërmarra (ose mungesën) të ndonjë veprimi të tillë brenda 30 ditësh. Ju gjithashtu mund të paraqisni një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës në rast të shkeljes si ligjit të privatësisë personale nga BioJu.

Ruajtja dhe fshirja e të dhënave

Ne mund të ruajmë informacionin në lidhje me ju dhe përdorimin tuaj të produkteve, përfshirë të dhënat personale, për aq kohë sa është e nevojshme për t’ju siguruar produktet dhe përdorimet e përshkruara në kjo Politikë e Privatësisë. Ju lutemi vini re që ne i ruajmë të dhënat tuaja personale edhe nëse përkohësisht ndaloni përdorimin e Aplikimit derisa të fshini përgjithmonë Aplikacionin në pajisjen tuaj në mjetin në të cilin e keni rregjistruar dhe të mos na njoftoni për të. Pas njoftimit, ne mund të ruajmë dhe të vazhdojmë të përdorim dhe zbulojmë të dhënat tuaja personale të Tretë Palët ekskluzivisht mbi një bazë plotësisht anonime.

Faqe ose aplikacione të Palëve të Treta

Ju e pranoni dhe pranoni që disa përmbajtje ose shërbime të ofruara nga Palët e Treta mund të jenë të vëna në dispozicion për ju përmes Produkteve. Ju pranoni që përmbajtje ose shërbime të tilla të lidhura mund të kenë politikat e tyre të privatësisë për të cilat BioJu nuk mund të mbajë përgjegjësi. BioJu nuk i autorizon në asnjë mënyrë, ose ti rishikojë ose aprovojë praktikat e privatësisë të Palëve të Treta.

Ndryshimet në politikën e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë është efektive që nga data 23/03/2020 dhe do të mbetet në fuqi, përveç sa i përket ndonjë ndryshimi në dispozitat e tij në të ardhmen, të cilat do të hyjnë në fuqi menjëherë pasi të postohen në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të azhurnuar ose ndryshuar Politikën tonë të Privatësisë në çdo kohë dhe ju duhet ta kontrolloni këtë. Politikat e privatësisë mund të ndryshojnë në mënyrë periodike. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i shërbimit pasi të postojmë ndonjë modifikim në Politikat e privatësisë në këtë faqe do të konsiderohet se ju keni dhënë pëlqimin për të respektuar dhe për t’u lidhur me politikën e modifikuar të privatësisë.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni.

 

× Chat!